Statut Związku

 

STATUT 

MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

 

Po zmianach 09.10.2015

 

Rozdział I

 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

 

§ 1.

Tworzy się organizację zawodową pod nazwą Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A zwany dalej Związkiem. Dopuszcza się używanie skrótu: MZZPRC GA Z.Ch. Police S.A.

Związek stosuje się do zasad wyrażonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej , w Ustawie o Związkach Zawodowych oraz w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i rozwijać będzie działalność w zakresie obrony praw i interesów pracowników, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

§ 2.

1. Siedzibą Związku są jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. w Policach.

2. Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska a w szczególności: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A., zakłady pracy powstałe w wyniku przekształceń własnościowych Z.Ch. "POLICE" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. , zakłady przejmujące pracowników Z.Ch. "POLICE" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz inne zakłady pracy.

 

Rozdział II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 3.

 

1. Ilekroć w niniejszym statucie używa się pojęcia:

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. rozumie się przez to Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. oraz Zakłady powstałe w wyniku przekształceń własnościowych Zakładów Chemicznych Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz inne podmioty gospodarcze wydzielone z Z.Ch. "POLICE" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

- inne zakłady pracy- rozumie przez to się zakłady pracy mające siedzibę działalności w Rzeczpospolitej Polskiej,

-Zarząd Związku –rozumie się przez to Ścisły Zarząd związku podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

2. Związek jest apolityczny oraz niezależny od organów administracji państwowej i gospodarczej.

3. Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa poprzez swe władze wskazane w niniejszym statucie.

 

§ 4.

 

Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowników, a w szczególności:

1. Ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin.

2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

3. Podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników.

4. Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego.

5. Szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich.

6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

7.Wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej.

8. Kształtowanie aktywnej postawy działania dla Ojczyzny.

9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

10. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

11. Reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.

12. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,

13. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc byłym członkom Związku pozostającym bez pracy.

§ 5.

 

Związek realizuje swoje cele przez:

1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec pracodawcy, władz i organów administracji państwowej i gospodarczej oraz instytucji społecznych.

2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy, udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.

3. Zajmowanie stanowiska wobec Pracodawców w sprawach dotyczących praw i interesów załogi, a w szczególności przy ustalaniu Zakładowego lub Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania ,regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planów urlopów oraz spraw socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb załogi.

4. Współdziałanie ze Służbą Zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników.

5. Popieranie inicjatyw w zakresie usprawniania gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, sportu i postępu technicznego.

6. Podejmowanie inicjatyw i współdziałanie z Pracodawcami oraz organizacjami społecznymi w zakresie rozwijania działalności kulturalno-oświatowej i tworzeniu warunków do wypoczynku po pracy.

7. Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeb.

8. Zwalczanie niegospodarności i nadużyć

9.Tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego, szkoleniowego, eksperckiego, rozwoju Związku, pomocy niepełnosprawnym , pomocy bezrobotnym.

10. Szkolenia związkowe i międzyzwiązkowe.

11. Działania na rzecz tworzenia i działania funduszy emerytalnych i innych form ubezpieczeń pracowników.

12. Prowadzenie różnych form działalności charytatywnej.

 

§ 6.

 

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

1. Partnerskie współdziałanie z pracodawcami oraz organizacjami związkowymi, społecznymi i samorządowymi.

2. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych lub decyzji dotyczących spraw i interesów pracowniczych, w tym zakładowych planów społeczno-gospodarczych.

3. Rozwiązywania powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień.

4. Zrzeszanie się w ogólnokrajowych organizacjach związkowych obejmujących swoim działaniem podobne grupy zawodowe.

§ 7.

 

W przypadkach sporu zbiorowego z pracodawcą, Związkowi przysługuje prawo organizowania i kierowania akcjami protestacyjnymi członków Związku a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku z zachowaniem przepisów Ustawy o Związkach Zawodowych oraz ustawy z dnia 23.05.1991r o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

§ 8.

 

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku na zasadach określonych dla członków Związku, jeśli pracownik zwróci się o taką pomoc.

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9.

 

1. Członkami Związku mogą być:

a/ Pracownicy zatrudnieni w GA Z.Ch. "POLICE" S.A. bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, podstawę stosunku pracy i stanowisko.

b/ Pracownicy GA Z.Ch. "POLICE" S.A., zakładów pracy powstałych w wyniku przekształceń własnościowych Z.Ch. "POLICE" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne S.A. oraz zakładów, które przejęły pracowników Z.Ch. "POLICE" S.A. lub pracowników Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia przestali pracować i otrzymują rentę lub emeryturę.

c/. Pracownicy innych zakładów pracy

2. Nabycie praw członkowskich powstaje w chwili złożenia w siedzibie związku przez osoby wymienione w ust 1. deklaracji o przystąpieniu w poczet członków MZZPRC GA Z.Ch. Police S.A.

 

§ 10.

 

Członkostwo Związku ustaje w skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia, wyrażonego na piśmie.

2. Skreślenia z listy członków Związku z następujących przyczyn:

a) niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,

b) wykluczenia ze Związku.

3. Zgonu członka Związku.

§ 11.

 

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczyć we wszystkich ogólnych zebraniach Związku.

2. Wybierać i odwoływać członków władz Związku poprzez swoich delegatów oraz być wybieranym do tych władz w/g Ordynacji Wyborczej.

3. Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swoich praw i interesów pracowniczych w razie naruszenia ich przez Pracodawcę lub administrację państwową. W przypadkach tych związek zobowiązany jest do zastosowania wszelkich dostępnych mu środków obrony.

4. Otrzymywać od Związku pomoc finansową w postaci zasiłków statutowych w wysokości ustalonej przez Zarząd. Warunkiem otrzymania zasiłku jest przynależność do Związku co najmniej 6 miesięcy. Zasiłek wypłacany jest na wniosek członka Związku w terminie do sześciu miesięcy od zdarzenia. Zdarzenia będące podstawą wypłaty to:

a)

- urodzenie dziecka,

- zgon współmałżonka lub dziecka,

- zgon rodziców lub teściów,

- przejście na emeryturę lub rentę,

b) zasiłki przyznawane w przypadku pozostawania bez pracy w wyniku zwolnień pracownika nie z własnej jego winy w wysokości ustalonej przez Zarząd Związku w każdym przypadku indywidualnie

c) zapomogi losowe w wysokości ustalonej w każdym indywidualnym przypadku przez Zarząd

5. Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i Zarządu Związku, wnioskować o zmianę Zarządu lub odwołanie członka Zarządu z pełnionych funkcji.

6. Być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i innych działaniach Zarządu Związku.

7. Brać udział w zebraniach, na których władze Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

8. Występować z wnioskami i postulatami do Zarządu Związku.

9. Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek.

 

§11 a

 

W przypadku śmierci członka Związku, wypłaca się zasiłek statutowy. Zasiłek wypłacany jest jednorazowo na wniosek najbliższego członka rodziny. Wysokość zasiłku ustalana jest przez Zarząd Związku.

 

§ 12.

 

Członek Związku obowiązany jest:

1. Znać Statut i przestrzegać jego postanowień, realizować uchwały organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Brać czynny udział w pracach Związku.

3. Przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym.

4. Chronić własność Zakładu pracy jako wspólne dobro wszystkich zatrudnionych pracowników.

§ 13.

 

Za aktywną działalność związkową członek Związku może być wyróżniony nagrodami Związkowymi.

 

§ 14.

 

1. Za naruszenie postanowień Statutu, uchwał Władz Związku oraz dyscypliny związkowej, mogą być stosowane wobec członków Związku następujące środki:

- upomnienie,

- zawieszenie w prawach członka Związku na okres do 1 roku,

- wykluczenie ze Związku jako ostateczny środek dyscyplinarny.

Uchwała o wykluczeniu jest prawomocna po podjęciu uchwały przez poszerzony Zarząd Związku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów z tym zastrzeżeniem , że

wykluczenie ze związku członka Zarządu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebrane Delegatów

2. Organizacja Wydziałowa może na wniosek Zarządu lub z inicjatywy własnej cofnąć mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów.

 

§ 15.

 

1. Uchwałę o ukaraniu członka a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.

2. Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 7 dni od doręczenia odpisu uchwały.

 

 

STRUKTURA ZWIĄZKU

 

§ 16.

 

1. Wydziałowe i równorzędne Organizacje Związkowe zwane dalej w Statucie Wydziałowymi Organizacjami Związkowymi.

2. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa.

 

 

Rozdział IV

 

WŁADZE ZWIĄZKU

 

§ 17.

 

Władzami Związku są;

1. Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd Związku.

a) Ścisły Zarząd Związku liczący do 5 osób pochodzący z wyboru i składający się z:

- Przewodniczącego Związku

- dwóch Wiceprzewodniczących

- dwóch Członków Zarządu

b) poszerzony Zarząd Związku, uzupełniony o Przewodniczących Organizacji Wydziałowych wybranych zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą

Kadencja Władz Związku trwa 4 lata. Nie ogranicza się liczby kadencji.

 

Poczynając od kadencji rozpoczynającej się w 2014 roku

 

Władzami Związku są;

1. Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd Związku.

a) Ścisły Zarząd Związku liczący od 3 do 5 osób pochodzących z wyboru i składający się z:

- Przewodniczącego Związku,

- wiceprzewodniczących,

b) Poszerzony Zarząd Związku, uzupełniony o Przewodniczących Organizacji Wydziałowych wybranych zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą

3. Komisja Rewizyjna Związku licząca od 3 do 5 osób pochodzących z wyboru.

 

Kadencja Władz Związku trwa 4 lata. Nie ogranicza się liczby kadencji.

 

§ 18.

1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem postanowień § 23.ust 4. Przy braku takiej większości decyduje głos Przewodniczącego Zebrania lub Związku. Uchwały mogą być skutecznie podejmowane przy obecności przynajmniej 50% członków Zarządu lub poszerzonego Zarządu , a w przypadku Walnego Zebrania Delegatów, przy obecności quorum zgodnie z § 23 ust 3 .

2. Wszystkie władze Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować swoich członków o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.

 

§ 19.

Członek władz związku zobowiązany jest:

1. Aktywnie uczestniczyć w pracach władz Związku.

2. Reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag i propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia Zarządu Związku.

3. Składać członkom Związku rzeczowe wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 20.

 

1.Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Związku mogą być odwołani z zajmowanych stanowisk przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.

2. Odwołanie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

3. Decyzja o ewentualnym odwołaniu z zajmowanej funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej winna być podjęta po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§ 21.

 

Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

1. Ustania członkostwa w Związku.

2. Rezygnacji z mandatu.

3. Odwołania w trybie § 20 Statutu.

4. Niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż pół roku.

5. W przypadku niemożności pełnienia funkcji, bądź rezygnacji z mandatu - Przewodniczącego Związku - jego funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów sprawuje osoba wyłoniona ze swego grona przez Zarząd.

 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 22.

 

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

2. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku z zastrzeżeniem§ 24 i § 29 ust 5

3. W Zebraniu Delegatów biorą udział i głosują nad podejmowanymi uchwałami Delegaci. W Zebraniu mogą brać udział członkowie Związku bez prawa głosu.

4. Zarząd Związku jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Delegatów jeden raz

w roku najpóźniej do dnia 31 maja następującego po roku sprawozdawczym.

§ 23.

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

a) ustalanie programu działania Związku

b) uchwalanie nowego Statutu lub zmian do Statutu Związku.

c) ustalanie struktury organizacyjnej Związku

d) uchwalanie przystąpienia do lub wystąpienia Związku z ogólnokrajowych organizacji związkowych

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f) wybieranie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej

g) określanie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej, jej podziału oraz zatwierdzanie budżetu Związku

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów

i) rozpatrywanie odwołań członków Zarządu od uchwał Zarządu dotyczących tych członków

j) decydowanie o rozwiązaniu Związku

k) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie lub odmawianie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium

2. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu.

3. Walne Zebranie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał , jeżeli bierze w nim udział co najmniej 2/3 delegatów w I terminie lub co najmniej 50% w terminie II

4. Uchwalenie lub zmiana statutu jak również rozwiązanie związku wymaga uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów

 

§ 24.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 delegatów.

Jeżeli Zarząd Związku na pisemny wniosek 1/3 delegatów nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, wówczas zwołuje je Komisja Rewizyjna w terminie bezzwłocznym.

 

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 25

 

1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się na demokratycznych zasadach według uchwalonej i obowiązującej ordynacji wyborczej :

a) w sposób tajny

b) imiennie na poszczególnych kandydatów

c) przy nieograniczonej liczbie kandydatów

2. O liczbie wybieranych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Przewodniczącego Związku

3. Do Władz Związku wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów lecz więcej niż 50 % oddanych ważnych głosów.

§ 26.

 

1. Zarząd Związku reprezentuje związek na zewnątrz i kieruje bieżącą działalnością Związku

a) realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów

b) reprezentuje interesy członków Związku wobec Pracodawców, organów administracji państwowej, gospodarczej oraz organizacji i instytucji społecznych

c) zwołuje Walne Zebranie Delegatów . Termin Walnego Zebrania Delegatów oraz porządek obrad podaje do wiadomości delegatom nie później niż na dwa tygodnie prze datą rozpoczęcia obrad. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów wiadomość taką podaje w trybie możliwie pilnym.

d) uchwala budżet Związku

e) zarządza majątkiem Związku

f) powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe

g) przyznaje zasiłki i udziela pomocy finansowej członkom

h) wnioskuje do Poszerzonego Zarządu o dokonanie zmian do Ordynacji Wyborczej, przy czym wnioskowanie zmian dopuszczalne jest w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok wyborczy do władz Związku.

 

2. Do kompetencji Poszerzonego Zarządu należy:

-ustalanie wysokości składek członkowskich,

- ustalanie oraz dokonywanie zmian w ordynacji wyborczej.

-opiniowanie decyzji w sprawach większej wagi, w tym również celem ogłoszenia odpowiednich form protestu ze strajkiem włącznie.

 

§ 27

1.Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

2.Poszerzony Zarząd Związku zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale w celu zaopiniowania decyzji w sprawach większej wagi, w tym również celem ogłoszenia odpowiednich form protestu ze strajkiem włącznie.

§ 28

 

1. Do reprezentowania Związku uprawniony jest

-Przewodniczący jednoosobowo, lub:

-dwóch przedstawicieli Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch przedstawicieli Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do5 osób

2. Ukonstytuowanie się władz następuje po wyborach z wybranego grona.

3. Do głównych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał związkowych a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.

b) Przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności.

c) Ocena projektów, preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.

4. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd.

5. W przypadku niemożności wykonywania prawa reprezentacji przez Zarząd zgodnie z §28 Komisja Rewizyjna jest zobowiązana w ciągu 30 dni od powstania tego faktu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów celem uzupełnienia składu Zarządu zgodnie z uchwaloną i obowiązującą ordynacją wyborczą

 

§ 30

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się zależnie od potrzeb.

 

§ 31

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

 

ROZDZIAŁ V

STRAJK

 

§ 32

 

Kwestie dotyczące przygotowań do strajku, postępowania ugodowego, organizacji i przebiegu strajku reguluje Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 33

 

1. Majątek Związku powstaje:

a) ze składek członkowskich

b) z dotacji, darowizn i zapisów

c) z dochodów z organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych

i sportowych

d) z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej

2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

 

§ 34

Majątek Związku przeznaczony jest na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-oświatowej Związku oraz inną jego działalność statutową.

 

§ 35

1. Podstawą działalności finansowej władz Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.

2. Budżet uchwala się na okres jednego roku.

3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

4. Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.

 

§ 36

Za zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponosi odpowiedzialność Zarząd Związku.

 

§ 37

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu związku, czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana uchwałą Walnego Zebrania Delegatów. Majątek Związku może zostać nieodpłatnie przekazany innej organizacji.

 

Statut

Warto zapoznać się z naszym aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Związku.

  • Zgodnie z prawem
  • Nowoczesny związek
  • Pomocny pracownikom
  • Zasiłki socjalne
  • Zawsze na czasie
logo_footer1.png, 4,1kB logo_footer2.png, 2,4kB logo_footer3.png, 1,9kB logo_footer4.png, 2,8kB logo_footer5.png, 3,6kB logo_footer6.png, 3,2kB